Tư vấn hỗ trợ: 0908637818
Chi tiết sản phẩm

Hóa chất hấp thụ khí Acetone, Ethanol , NH3, H2S, xăng, …

Giá : Lượt xem :

Hóa chất hấp thụ khí Acetone, Ethanol , NH3, H2S, axit Acetic, axitn Sulfuric, CCl4, CHCl3, HCHO, Methanol, Nicotin, Toluen, Vnyl Chloride, n-hexan,  xăng

Mô tả

Hóa chất hấp thụ khí Acetone, Ethanol , NH3, H2S, axit Acetic, axitn Sulfuric, CCl4, CHCl3, HCHO, Methanol, Nicotin, Toluen, Vnyl Chloride, n-hexan,  xăng, …